7-12 Utara Maharashtra | Sat Bara Utara 2023 | Yosu Sai

⎆ ७/12 उतारा म्हणजे काय व त्या मध्ये झालेले महत्वाचे बदल

⎆ पोस्ट तारीख : 08-06-2023

⎆ संक्षिप्त माहिती: ७/१२ उतारा हे एक दस्तऐवज आहे ज्याच्या मदतीने भूमि संबंधित माहिती मिळते. जमीन धारकाने ह्या उतार्यावर जमिनीची विवरणे नोंदवावीत, जसे की मालकी, उपयोग, ठिकाण, आकार, करारनामा, विस्तार, वस्तीसाठी दिलेला कर, आकार इत्यादी.

उतारा असलेल्या एकाच दस्तऐवजात एकाच जमीन धरकाचे सर्व जमिनीवरील मालकीची माहिती दिली जाते. ह्या दस्तऐवजामुळे जमीन धारक त्याच्या जमिनीवरील व्यवस्थापन, विक्री, वापर, करारनामा, अद्ययावती, नोंदवही किंवा बदलांची नोंदवही करण्याचे काम करू शकतो. ह्या माहितीच्या मदतीने जमिनीच्या मालकांनी आपल्या मालकीची खात्री करून घेऊ शकतात.

उतार्याची संपूर्ण  माहिती काढण्यासाठी जमीन धारकाने जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा तालुका कार्यालयात अर्ज करावे लागते.

महा भूमी (डिजिटल ७/12)

7/12 Utara Maharashtra

WWW.YOSUSAI.IN

Join Whatsapp

7/12 Utara म्हणजे काय ?

⎆ ७/१२ नंबर जमीन रेकॉर्ड म्हणजे भूमि रेकॉर्डचा एक अंश ज्या परिपत्रिका (७/१२ चे फॉर्म) मध्ये जमीनची विवरणे दिली जातात. हा दस्तऐवज जमीन धारकाचे आपल्या जमिनीची माहिती, प्रकार, उपयोग, प्रशासनिक विभाग, आकार, वापराची विस्तार, विलेखन करारनामा, जमीनच्या ठिकाणाची माहिती, निबंधन क्रमांक, वस्तीसाठी दिलेला कर, आकार आणि अन्य महत्वाचे तपशील असलेला एक दस्तऐवज आहे. याचा उपयोग कृषीक्षेत्रातील जमिनीच्या मालकांनी तपासणीसाठी करतात. या दस्तऐवजातील अंकांचे म्हणणे आणि तपशील जमीन धरकाचे जमिनीच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असते.

सात बाबा उतारा कसा काढायचा ?

⎆ सात बारा उतारा काढण्यासाठी जमीन धारकाने तहसील क्षेत्रधिकार अधिकारी कार्यालयात अर्ज करावे लागते. शेतकरी क्षेत्रधिकार अधिकारी कार्यालयाची माहिती तालुक्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध होते. शेतकऱ्यांनी खात्री केलेल्या नोंदवहीतील अभिलेखांची एक कॉपी संग्रहीत करून त्याच्या साथी क्षेत्रधिकार अधिकारी कार्यालयात जाते.

जमीन क्षेत्रधिकार अधिकारी कार्यालयात उत्तरदायी अर्ज फॉर्म भरून द्यावा लागतो. या अर्जात आपल्याला आवश्यक माहिती द्यावी लागेल, जसे की जमिनीची विवरणे, मालकीची माहिती, उपयोग, ठिकाण, आकार, करारनामा, विस्तार, वस्तीसाठी दिलेला कर, आकार इत्यादी. तसेच, आपल्या उतार्याची मागणी सुचवण्यासाठी आपल्या खात्रीची कॉपी सहित अर्जात संलग्न करावी लागेल.

एकदा अर्ज सबमिट केल्यानंतर, जमीन क्षेत्रधिकार अधिकारी कार्यालयात आपले अर्ज परीक्षित केले जाईल. प्रक्रियेचा अंदाजे कालावधी खालीलप्रमाणे असतो, ती स्थानिक प्रशासनिक अधिकारी किंवा प्रक्रिया प्रकाशित करणार्या संबंधित कार्यालयाने तयार केलेल्या असेल. उत्तरदायी अर्ज संपल्यानंतर, गावातील क्षेत्रधिकार अधिकारी कार्यालयाने संबंधित दस्तऐवज व नोंदवही अद्ययावती केलीपर्यंत उत्तरदायी उतारा जाहीर केला जाईल.

असा उत्तरदायी उतारा जमीन धारकांनी आपल्यासाठी मिळविला की, त्यांच्या जमिनीच्या मालकीची माहिती, जमिनीचे उपयोग, जमिनीवरील अधिकारांची माहिती आणि इतर महत्वाची तपशील घेऊन त्याच्या व्यवस्थापनाची खात्री करता येईल.

नमुना नंबर सात "७" म्हणजे काय ?

⎆ नमुना नंबर सात "७" मध्ये मालकी हक्क, गट नंबर एकूण क्षेत्र असे नमूद केलेले असते. व या सोबत इतर हक्कामध्ये शेताचे नाव, भोगवटदाराचे नाव, कुळ असलेल्यांची नावे लागवडीखालील क्षेत्र, पोट खराब, असे दिलेले असते. 

नमुना नंबर बारा "12" म्हणजे काय ?

⎆ नमुना नंबर बारा "12" मध्ये जमिनीच्या किती क्षेत्रावर कोणते पिकाची लागवड केलेली आहे हे दर्शवलेले असते जसे की जिरायत, बागायत असे उल्लेख असतात.

७/12 उताऱ्यामध्ये महत्वाचे बदल

७/12 उताऱ्यामध्ये मोठे ११ बदल करण्यात आले आहेत ते पुढील प्रमाणे:

१) गांव नमुना सात या मध्ये अगोदर फक्त गावाचे नाव समाविष्ठ होते आता त्या बरोबर गावाचा कोड देखील समाविष्ठ करण्यात आला आहे.

२) अगोदर शेतकऱ्याचे लागवडीखालील क्षेत्र व पोट खराब एकाच ठिकाणी होते पण आता लागवडीखालील क्षेत्र व पोट खराब क्षेत्र स्वतंत्र दाखवून त्याची बेरीज करून त्याचे एकूण क्षेत्र नोंदविण्यात आले आहे.

3) आता शेतीक्षेत्रासाठी हेक्टर आर चौरस मीटर हे एकक वापरण्यात येणार आहे व बिनशेती क्षेत्रासाठी आर चौरस मीटर हे एकक वापरण्यात येणार आहे.

४) शेतकरी मित्रांनो शेतकऱ्यांचे खाते क्रमांक अगोदर इतर हक्कात नोंद केले जायचे. आता नविन नियमानुसार शेतकऱ्याचे खाते क्रमांक शेतकऱ्याच्या नावासमोर मांडण्यात येणार आहे.

५) उताऱ्यावरील खातेदार मयत झाल्यास त्या खातेदाराच्या नावाला अगोदर कंस केला जायचा व खाली वारसांची नावे नोंदवली जायची व त्याच बरोबर कर्जाचा बोजा हि खातेदाराच्या नावापुढे कंसात दिला जायचा पण आता नविन बदला नुसार मयत खातेदाराच्या नावाला कंस करून व मध्ये आडवी रेष मारून नावाचा उल्लेख नष्ट करण्यात येणार आहे.

६) आता नविन नियमानुसार जे फेरफार प्रलंबित आहे. ते फेरफार इतर हक्क रकम्यात स्वतंत्रपणे प्रलंबित फेरफार म्हणून नोंदविण्यात येणार आहेत.

७) गांव नमुना ७ मधील सर्व जुने फेरफार आता बदलण्यात आले आहे. आता ते सर्वात शेवटी जुने फेरफार या नविन रकम्यात एकत्रित पणे दर्शविण्यात आले आहे.

8) अगोदर गट क्रमांक जर एकच असेल आणि खातेदार दोन किंवा जास्त असेल तर खातेदारांची सलग नावे असायची त्यामुळे नावांचा घोळ होत असायचा पण आता नविन बदलानुसार दोन किंवा त्या पेक्षा जास्त खातेदार असतील तर त्या प्रत्येक खातेदाराच्या नावांमध्ये एक ठळक अशी रेष टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे नावे स्पष्टपणे दिसणार आहे.

९) नविन नियमानुसार बिनशेतीचा सातबारा उतारा व शेतजमिनीचे एकक आर चौरस मीटर राहणार असून यात पोट खराब क्षेत्र व विशेष आकारणी इतर हक्कात कुळ व खंड हे रकामे वगळण्यात आले आहेत.

10) गट क्रमांकाच्या संबंधित शेवटचे फेरफार व दिनांक इतर हक्काच्या रकाम्यत शेवटी नमूद करण्यात आली आहे.

११) बिनशेतीच्या उतारा असल्यास त्या उताऱ्यासाठी नमुना नंबर 12 ची गरज नाही. असी सूचना बिनशेतीच्या उताऱ्यावर देण्यात येणार आहे.

Digital 7/12 Utara Maharashtra

⎆ राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या सुधारित ७/12 उताऱ्यात असणारे जवळपास ११ बदल घडून आणण्यात आले आहे. व या बदला संदर्भातील शासन निर्णय पत्रक ०२ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

महत्वाच्या लिंक्स
डिजिटल सातबारा व आठ अ डाऊनलोड येथे क्लिक करा
गांव नमुना नंबर ७/12 व 8 अ पहाणे येथे क्लिक करा
सातबारा व 8 अ उतारा Apps येथे क्लिक करा
Join Telegram
येथे क्लिक करा
Join Whatsapp Group's येथे क्लिक करा

0 Comments:

Don't spam comments